reklamy rzeszow

Tablice informacyjne

Tablice aluminiowe

Tablice wykonane za pomocą sys­temu mo­du­ło­wego, skła­da­ją­ce się z ano­do­wa­nych, dwu­stron­nych pro­fi­li alu­mi­nio­wych. Pozwala to na wy­bór spo­so­bu pre­zen­ta­cji tre­ści. Jedna strona posiada miejsce na wsuwki – dla opcji z wydrukiem treści (idealne przy konieczności częstej wymiany treści). Druga strona gładka – dla opcji wyklejenia treści z folii samoprzylepnej (stosowane w przypadku stałej treści).

Tablice z plexy
Ta­bli­ce in­for­ma­cyj­ne umoż­li­wia­ją­ eks­po­zy­cję od kil­ku do kil­ku­na­stu po­zy­cji in­for­ma­cyj­nych w ob­sza­rze jed­nej ta­bli­cy. Głów­na ta­bli­ca jak i po­szcze­gól­ne po­zy­cje in­for­ma­cyj­ne wy­ko­na­ne są z ple­xi i mon­to­wa­ne za po­mo­cą dy­stan­sów sta­lo­wych.